Οι ιστοσελίδες έχουν σχεδιασθεί για τη διδασκαλία της μελέτης τριγωνομετρικών συναρτήσεων της μορφής y=ημx, y=συνx y=p+α ημ(βx+θ) και της επίλυσης των αντίστοιχων τριγωνομετρικών εξισώσεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Άλγεβρας της Β' τάξης λυκείου (Απόφαση Αριθμ. 8622/Δ2, ΦΕΚ 162/22-01-2015). Αφόρμηση για την διδασκαλία αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο περιγράφεται στη σελίδα "Το πρόβλημα ". Η πορεία της διδασκαλίας εξελίσσεται με χρήση του λογισμικού Geogebra και περιγράφεται στη σελίδα "Σχεδιάζουμε".Τα αρχεία λογισμικού έχουν αναρτηθεί στο geogebra tube στους συνδέσμους:
  1. https://tube.geogebra.org/material/show/id/CN1SWVfl
  2. https://tube.geogebra.org/material/show/id/iqW5irYf

Επιπλέον, στη σελίδα "Παρουσίαση σεναρίου" περιγράφονται οι άξονες σχεδιασμού του σεναρίου, με έμφαση στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αποτίμηση του σεναρίου. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας οι μαθητές εργάστηκαν κάνοντας χρήση τις σελίδες του wiki: "Το πρόβλημα " και "Σχεδιάζουμε", ενώ δεν είχαν προσβαση στον τίτλο ή το περιεχόμενο των άλλων σελίδων του. Το φύλλο εργασίας και σε έντυπη μορφή:

Στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ03, Πανταζή Αφροδίτης, το σενάριο παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της, σύμφωνα με την πρόσκληση:
.jpg
Με την πεποίθηση ότι η διδασκαλία συνθέτει μια διαδραστική ανοικτή διαδικασία η οποία ποτέ δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, προτείνεται να προηγείται η μελέτη συνάρτησης ημιτόνου με λογισμικό και μέσω αυτής οι μαθητές να οδηγούνται στην ημχ ή να προηγείται η μελέτη της συνχ και αντίστοιχα οι μαθητές να οδηγούνται στην ημχ.
Η περιγραφή της διδασκαλίας δεν μπορεί, ούτε θα ήταν συνετό, να περιορισθεί σε μερικές σελίδες.Το σενάριο φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνο το έναυσμα για άντληση ιδεών από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος γνωρίζει καλά το δυναμικό της τάξης του και διαμορφώνει ανάλογα τη διδασκαλία του.